-
उपसभापती कालावधी
गटविकास अधिकारी कालावधी
 
सभापती कालावधी
 
उपसभापती कालावधी
 
पालघर तालुका नकाशा
 
पुरस्कार
 
शोधा
अ.क्र. नांव पासून पर्यन्त
वामनराव नथुराम पाटील ०१/०६१९६९ १२/११/१९६३
सदानंद तुकाराम कदम ०१/०१/१९६४ १५/०८/१९६७
कांजी तुकाराम डबका १६/०८/१९६७ २०/०८/१९७२
काशिनाथ दामोदर मोरे  २१/०८/१९७२ १०/०६/१९७९
बाळकृष्ण लक्ष्मण वायडा ०५/०७/१९७९ ३०/०६/१९९०
मनीषा मनोहर निमकर ०९/०४/१९९२ १३/०३/१९९५
बेंडू लक्ष्मण पाटील ०८/०३/१९९६ १३/०३/१९९७
सुरेश ठक्या तरे १४/०३/१९९७ १३/०३/१९९८
प्रभाकर रामचंद्र राऊळ १४/०३/१९९८ १३/०३/१९९९
१० मनुदास कृष्णा तामोरे १४/०३/१९९९ १३/१२/२००१
११ सुनिल पांडुरंग धानवा १४/०३/२००२ ०९/०२/२००५
१२ चिन्मयी घनश्याम मोरे १०/०२/२००५ १३/०३/२००७
१३ भुवनेश्वर पांडुरंग मेहेर १४/०३/२००७ २९/११/२००९
१४ प्रभाकर यशवंत ठाकुर ३०/११/२००९ १३/०३/२०१२
१५ सोनाली संतोष गवळी १४/०३/२०१२ ३१/०७/२०१४
१६ प्रशासकीय कालावधी ०१/०८/२०१४ १५/०२/२०१५
१७ मनोज गणपत संखे १६/०२/२०१५ --