-
सभापती कालावधी
गटविकास अधिकारी कालावधी
 
सभापती कालावधी
 
उपसभापती कालावधी
 
पालघर तालुका नकाशा
 
पुरस्कार
 
शोधा
अ.क्र. नांव पासून पर्यन्त
नवनीतराव भोगिलाल शहा ०१/०६/१९६२ ०९/०६/१९६३
विनायक सिताराम पाटील १०/०६/१९६३ १५/०८/१९६७
नरोत्तम लक्ष्मण पाटील १६/०८/१९६७ २०/०८/१९७२
मनोहर रघुनाथ पंडीत २१/०८/१९७२ १९/०३/१९७९
प्रशासकीय कालावधी २०/०३/१९७९ १७/०४/१९७९
मोहन नथुराम अधिकारी १८/०४/१९७९ १०/०६/१९७९
मोरेश्वर भिकाजी मेस्त्री ११/०६/१९७९ ०४/१०/१९८०
प्रशासकीय कालावधी ०५/१०/१९८० ३०/१०/१९८०
हरिश्चंद्र बाबुराव पाटील ३१/१०/१९८० ३०/०६/१९९०
१० प्रशासकीय कालावधी ०१/०७/१९९० १३/०३/१९९२
११ चंद्रकांत नीळकंठ दांडेकर १४/०३/१९९२ १३/०३/१९९७
१२ सपना सुधाकर मोरे १४/०३/१९९७ १३/०३/१९९८
१३ भावना संदीप विणी १४/०३/१९९८ १३/०३/१९९९
१४ विलास बळवंत राऊत १४/०३/१९९९ १३/१२/२००१
१५ प्रशासकीय कालावधी १४/१२/२००१ १३/०२/२००२
१६ मनुदास कृष्णा तामोरे १४/०३/२००२ ०९/०२/२००५
१७ महेंद्र(कुमार) वामन पंडीत १०/०२/२००५ १३/०३/२००७
१८ दिपक रामचंद्र करबट १४/०३/२००७ २९/११/२००९
१९ विपुला विदुर पाटील ३०/११/२००९ १३/०३/२०१२
२० विभा विजय राऊत १४/०३/२०१२ ३१/०७/२०१४
२१ प्रशासकीय कालावधी ०१/०८/२०१४ १५/०२/२०१५
२२ रविंद्र मुकुंद पागधरे १६/०२/२०१५ --