-
जिल्हा परिषद शाळा
पुरस्कार
 
शोधा
[1]जि. प. शाळा आगरवाडी
[2]जि. प. शाळा आंबोडे
[3]जि. प. शाळा चटाळे
[4]जि. प. शाळा दांडे
[5]जि. प. शाळा मकूनसार
[6]जि. प. शाळा करसोंदा
[7]जि. प. शाळा नागवे
[8]जि. प. शाळा रामबाग
[9]जि. प. शाळा तिघरे
[10]जि. प. शाळा वेढी
[11]जि. प. शाळा विळंगी
[12]जि. प. शाळा आंबेदे
[13]जि. प. शाळा पर्‍हाडपाडा
[14]जि. प. शाळा आकेगव्हान
[15]जि. प. शाळा बर्‍हाणपुर
[16]जि. प. शाळा चिंचपाडा
[17]जि. प. शाळा वाणीपडा
[18]जि. प. शाळा चिंचपाडा पूर्व
[19]जि. प. शाळा गोंदपाडा
[20]जि. प. शाळा नानिवली
[21]जि. प. शाळा पाटकरपाडा
[22]जि. प. शाळा चिखलीपाडा नानिवली
[23]जि. प. शाळा ब्राम्हणपाडा नानिवली
[24]जि. प. शाळा वळविपाडा नानिवली
[25]जि. प. केंद्रीय शाळा बहाडोळी
[26]जि. प. शाळा धुकटन
[27]जि. प. शाळा बोडाणपाडा
[28]जि. प. शाळा दिवेकरपाडा
[29]जि. प. शाळा डोवळेपाडा
[30]जि. प. शाळा जाधवपाडा
[31]जि. प. शाळा रणोलीपाडा धुकटन
[32]जि. प. शाळा काकरीपाडा
[33]जि. प. शाळा खामलोली
[34]जि. प. शाळा बायांचापाडा
[35]जि. प. शाळा पोचाडे
[36]जि. प. शाळा उधाणपाडा
[37]जि. प. शाळा चहाडे
[38]जि. प. शाळा आदिवासीपाडा
[39]जि. प. शाळा सज्जनपाडा
[40]जि. प. शाळा धानविपाडा
[41]जि. प. शाळा खडकोळी
[42]जि. प. शाळा भोईरपाडा
[43]जि. प. शाळा विश्रामपूर
[44]जि. प. शाळा गिरणोळी
[45]जि. प. शाळा खुताडपाडा
[46]जि. प. शाळा गिरणोळी वाळविपाडा
[47]जि. प. शाळा कोकणेर
[48]जि. प. शाळा राईपाडा
[49]जि. प. शाळा सागावे
[50]जि. प. शाळा ब्राम्हणपाडा सागावे
[51]जि. प. शाळा वसरे
[52]जि. प. शाळा देऊळपाडा वसरे
[53]जि. प. शाळा दहिसर तर्फे मनोर
[54]जि. प. शाळा देवनेपाडा
[55]जि. प. शाळा ढेकाळे
[56]जि. प. शाळा गांजे
[57]जि. प. शाळा गांजे काकडपाडा
[58]जि. प. शाळा गांजे सागदेव खडकीपाडा
[59]जि. प. शाळा गुंदावे
[60]जि. प. शाळा ठाकूरपाडा
[61]जि. प. शाळा बहिरीफोंडा
[62]जि. प. शाळा बहिरीफोंडा उंबेरपाडा
[63]जि. प. शाळा खैरेकामदीपाडा
[64]जि. प. शाळा वरई
[65]जि. प. शाळा एंबूर
[66]जि. प. शाळा एरंबीपाडा
[67]जि. प. शाळा टोकेपाडा
[68]जि. प. केंद्रीय शाळा दुर्वेस
[69]जि. प. शाळा कडवपाडा
[70]जि. प. शाळा खरडपाडा
[71]जि. प. शाळा काटेलपाडा
[72]जि. प. शाळा सावरे
[73]जि. प. शाळा शेलारपाडा
[74]जि. प. शाळा दापचरी
[75]जि. प. शाळा पाचधरा
[76]जि. प. शाळा पडवळपाडा सावरे
[77]जि. प. शाळा बारडेपाडा
[78]जि. प. शाळा साये
[79]जि. प. शाळा भादवे
[80]जि. प. शाळा दातीवरे बंदर
[81]जि. प. शाळा दातीवरे
[82]जि. प. शाळा डोंगरे
[83]जि. प. केंद्रीय शाळा एडवण
[84]जि. प. शाळा कोरे
[85]जि. प. शाळा खरडी
[86]जि. प. शाळा खरडीपाडा
[87]जि. प. शाळा मथाने
[88]जि. प. शाळा उसरणी
[89]जि. प. शाळा बोट
[90]जि. प. शाळा हालोली
[91]जि. प. शाळा गावठणपाडा
[92]जि. प. शाळा पडवळपाडा
[93]जि. प. शाळा पडोसपाडा
[94]जि. प. शाळा पाटीलपाडा
[95]जि. प. शाळा कातकरीपाडा
[96]जि. प. शाळा कुडे पाटीलपाडा
[97]जि. प. शाळा सातवीपाडा
[98]जि. प. शाळा खडकोणा
[99]जि. प. शाळा सातीवली
[100]जि. प. शाळा (सातीवली) देसलेपाडा
[101]जि. प. शाळा वेहलोली
[102]जि. प. केंद्रीय शाळा काटाळे
[103]जि. प. शाळा कोल्हेमाल
[104]जि. प. शाळा मोरीपाडा
[105]जि. प. शाळा खरशेत
[106]जि. प. शाळा गोवारीपाडा
[107]जि. प. शाळा लोवरे
[108]जि. प. शाळा तांडेलपाडा
[109]जि. प. शाळा डोंगरशेतपाडा
[110]जि. प. शाळा मासवण
[111]जि. प. शाळा नागझरी
[112]जि. प. शाळा काकडपाडा
[113]जि. प. शाळा निहे
[114]जि. प. शाळा निहे फरलेपाडा
[115]जि. प. शाळा वाकडी
[116]जि. प. शाळा वांदिवली
[117]जि. प. शाळा केळवा आगर नं-१
[118]जि. प. शाळा केळवा आगर नं-२
[119]जि. प. शाळा धावंगापाडा
[120]जि. प. शाळा केळवा पालीपाडा
[121]जि. प. शाळा केळवा सुभाष्ण
[122]जि. प. शाळा माहीम नं -१
[123]जि. प. शाळा माहीम आगर
[124]जि. प. शाळा चिंतूपाडा
[125]जि. प. शाळा चौकीपाडा
[126]जि. प. शाळा दासगाव
[127]जि. प. शाळा माहीम गावरई
[128]जि. प. शाळा आंबेडकरआळी
[129]जि. प. शाळा सावरे माहीम
[130]जि. प. शाळा माहीम टेंभी
[131]जि. प. शाळा टेमकीपाडा माहीम
[132]जि. प. शाळा तलपाडा माहीम
[133]जि. प. शाळा खरडपाडा माहीम
[134]जि. प. शाळा माहीम इंगळेपाडा
[135]जि. प. शाळा रंजनपाडा
[136]जि. प. शाळा केळवाबाजार
[137]जि. प. शाळा वडरई
[138]जि. प. शाळा बंडते खैरे
[139]जि. प. केंद्रीय शाळा केळवारोड
[140]जि. प. शाळा भूतलमान
[141]जि. प. शाळा दर्भेपाडा
[142]जि. प. शाळा दगदधोंड
[143]जि. प. शाळा मोहले
[144]जि. प. शाळा रावळेपाडा
[145]जि. प. शाळा वाकसई
[146]जि. प. शाळा मायखोप
[147]जि. प. शाळा रोठे
[148]जि. प. शाळा टोकरले
[149]जि. प. शाळा झांजरोळी
[150]जि. प. शाळा दोंदलपाडा
[151]जि. प. शाळा अकोली
[152]जि. प. शाळा बोरशेती
[153]जि. प. शाळा गवलीपाडा
[154]जि. प. शाळा चरी खुर्द
[155]जि. प. शाळा धांगडपाडा चरीखुर्द
[156]जि. प. शाळा चिंचरे
[157]जि. प. शाळा टिटवाळीपाडा
[158]जि. प. शाळा किराट
[159]जि. प. शाळा लालोंडे
[160]जि. प. शाळा फुलाचापाडा
[161]जि. प. शाळा फरलेपाडा
[162]जि. प. शाळा रावते
[163]जि. प. शाळा हरिजनपाडा
[164]जि. प. केंद्रीय शाळा खारेकुरण
[165]जि. प. शाळा मानपाडा
[166]जि. प. शाळा विकासनगर
[167]जि. प. शाळा खरलेपाडा
[168]जि.प. शाळा विकासवाडी
[169]जि. प. शाळा गुंदले
[170]जि. प. शाळा गारवशेत
[171]जि. प. शाळा देवघरपाडा
[172]जि. प. शाळा करवाले
[173]जि. प. शाळा पांजरे
[174]जि. प. शाळा दिगीपाडा
[175]जि. प. शाळा कोरडीपाडा
[176]जि. प. शाळा बुजडपाडा
[177]जि. प. शाळा भोमटेपाडा
[178]जि. प. शाळा कुकडे
[179]जि. प. केंद्रीय शाळा महागाव
[180]जि. प. शाळा पानशेतपाडा
[181]जि. प. शाळा वाळवे
[182]जि. प. शाळा वाणीपाडा
[183]जि. प. शाळा वारांगडे
[184]जि. प. शाळा आठळेपाडा
[185]जि. प. शाळा कांद्रेभुरे
[186]जि. प. शाळा बेलपाडा
[187]जि. प. शाळा कासपाडा
[188]जि. प. शाळा ठाकुरपाडा
[189]जि. प. केंद्रीय शाळा माकणे
[190]जि. प. शाळा पंडितपाडा
[191]जि. प. शाळा वाघुंबापाडा
[192]जि. प. शाळा मांडे
[193]जि. प. शाळा सरवली वाढीव
[194]जि. प. शाळा शील्टे
[195]जि. प. शाळा अंभण
[196]जि. प. शाळा बांधन
[197]जि. प. शाळा दामखिंड
[198]जि. प. शाळा कोंढाण
[199]जि. प. शाळा बुकलेपाडा
[200]जि. प. शाळा कोंढाण सातवीपाडा
[201]जि. प. शाळा मनोर मराठी
[202]जि. प. प्रा. उर्दू शाळा मनोर
[203]जि. प. शाळा घरतपाडा
[204]जि. प. शाळा रईसपाडा
[205]जि. प. शाळा पाटीलपाडा मनोर
[206]जि. प. शाळा भोईरपाडा मनोर
[207]जि. प. शाळा नेटाळी
[208]जि. प. शाळा तामसई
[209]जि. प. शाळा कासपाडा
[210]जि. प. शाळा टेन मराठी
[211]जि. प. शाळा टेन उर्दू
[212]जि. प. शाळा मोरीपाडा
[213]जि. प. शाळा वेळगाव
[214]जि. प. शाळा डोंगरमाल
[215]जि. प. शाळा वेळगाव बोचलपाडा
[216]जि. प. शाळा वेळगाव खुताडपाडा
[217]जि. प. शाळा आवंढणी
[218]जि. प. शाळा बेलपाडा
[219]जि. प. शाळा टोळीपाडा
[220]जि. प. शाळा करळगाव
[221]जि. प. शाळा सांबरेपाडा
[222]जि. प. शाळा कोसबाड
[223]जि. प. शाळा ब्राम्हणपाडा
[224]जि. प. शाळा दापचरी
[225]जि. प. केंद्रीय शाळा नांदगाव तर्फे मनोर
[226]जि. प. शाळा तांडेलपाडा
[227]जि. प. शाळा पोळे
[228]जि. प. शाळा सावरखंड
[229]जि. प. शाळा धांगडपाडा सावरखंड
[230]जि. प. शाळा टाकवाल
[231]जि. प. शाळा रींजडपाडा
[232]जि. प. शाळा आलेवाडी
[233]जि. प. शाळा कोलवडे
[234]जि. प. शाळा कुंभवली
[235]जि. प. शाळा एकलारे
[236]जि. प. शाळा मुरबे
[237]जि. प. शाळा शंकरपाडा
[238]जि. प. शाळा बंदरपाडा
[239]जि. प. केंद्रीय शाळा नांदगाव
[240]सरकारी मत्स्य वि. शाळा नावापुर
[241]जि. प. शाळा पाम
[242]जि. प. शाळा टेंभी
[243]जि. प. शाळा दहिवाळे
[244]जि. प. शाळा बेलपाडा
[245]जि. प. शाळा दारशेत
[246]जि. प. शाळा खोंडपाडा
[247]जि. प. शाळा घाटीम
[248]जि. प. शाळा जांभूळपाडा
[249]जि. प. शाळा कंदरवण
[250]जि. प. शाळा नवघर
[251]जि. प. शाळा दरवेपाडा
[252]जि. प. शाळा पेणंद
[253]जि. प. शाळा तलेखल
[254]जि. प. शाळा उचवली
[255]जि. प. शाळा चौकीउंबेरपाडा
[256]जि. प. शाळा अंबाडी
[257]जि.प. शाळा गोठणपाडा
[258]जि. प. शाळा कामारे
[259]जि. प. शाळा कामारे वावेपाडा
[260]जि. प. शाळा लोकमान्यपाडा
[261]जि. प. शाळा नवली
[262]जि. प. शाळा भोगलेपाडा
[263]जि. प. शाळा पालघर नं-१ मराठी
[264]जि. प. शाळा पालघर नं-२
[265]जि. प. शाळा गुजराथी पालघर नं-१
[266]जि. प. शाळा मराठी स. म.
[267]जि. प. शाळा गुजराथी-२
[268]जि. प. शाळा आनंदआश्रम पालघर
[269]जि. प. शाळा खानपाडा
[270]जि. प. उर्दू शाळा पालघर
[271]जि. प. शाळा वरखुंटी
[272]जि. प. शाळा वेवुर
[273]जि. प. शाळा बाळशीपाडा वेवुर
[274]जि. प. शाळा मोरवडी
[275]जि. प. शाळा गिराळे
[276]जि. प. शाळा नागवे गिराळे
[277]जि. प. शाळा लालठाणे
[278]जि. प. शाळा नावझे
[279]जि. प. शाळा नावझे डोंगरीपाडा
[280]जि. प. केंद्रीय शाळा पारगाव
[281]जि. प. शाळा साखरे
[282]जि. प. शाळा सोनावे
[283]जि. प. शाळा घरतपाडा
[284]जि. प. शाळा खोरीचापाडा
[285]जि. प. शाळा सोनवे बोरीचापाडा
[286]जि. प. शाळा तांदुळवाडी
[287]जि. प. शाळा तांदुळवाडी उचवली
[288]जि. प. शाळा नांगरमोड
[289]जि. प. शाळा कर्दळ
[290]जि. प. शाळा करवाले
[291]जि. प. शाळा रांजणपाडा
[292]जि. प. शाळा सफाळे नं- २
[293]जि. प. शाळा रोडखड
[294]जि. प. शाळा सरतोडी
[295]जि. प. शाळा करवेलपाडा
[296]जि. प. शाळा सफाळे नं- १
[297]जि. प. शाळा बेलकरीपाडा
[298]जि. प. शाळा वाढीव
[299]जि. प. शाळा वैतीपाडा
[300]जि. प. शाळा बेटेगांव
[301]जि. प. शाळा नवापाडा
[302]जि. प. शाळा बोईसर मराठी
[303]जि. प. शाळा सिडको
[304]जि. प. शाळा वंजारपाडा
[305]जि. प. शाळा भिमनगर
[306]जि. प. शाळा गुजराथी बोईसर
[307]जि. प. शाळा दांडीपाडा बोईसर
[308]जि. प. शाळा लोखंडीपाडा
[309]जि. प. शाळा साईनगर दांडीपाडा
[310]जि. प. शाळा नविन दांडीपाडा
[311]जि. प. शाळा खैरेपाडा
[312]जि. प. शाळा धोडीपाडा
[313]जि. प. शाळा रावतेपाडा
[314]जि. प. शाळा मान
[315]जि. प. शाळा सुतारपडा
[316]जि. प. केंद्रीय शाळा सरावली
[317]जि. प. शाळा माच्छीपाडा
[318]जि. प. शाळा आल्याळी
[319]जि. प. शाळा धनसार
[320]जि. प. शाळा काशीपाडा
[321]जि. प. शाळा हरणवाळी
[322]जि. प. शाळा वागुळसार
[323]जि. प. कन्या शाळा सातपाटी
[324]जि. प. उर्दू शाळा सातपाटी
[325]सरकारी मत्स्य वि. प्रा. शाळा
[326]सरकारी मत्स्य वि. से. शाळा
[327]जि. प. शाळा दांडीपाडा
[328]जि. प. शाळा शेगटपाडा
[329]जि. प. शाळा शिरगाव
[330]जि. प. शाळा उर्दू शिरगाव
[331]जि. प. शाळा चांडालीपाडा
[332]जि. प. शाळा रामपाडा
[333]जि. प. शाळा सीतापाडा
[334]जि. प. शाळा चील्हार
[335]जि. प. शाळा कानळपाडा
[336]जि. प. शाळा तांबडीपाडा
[337]जि. प. शाळा पुंजारपाडा
[338]जि. प. शाळा डवरीपाडा चील्हार
[339]जि. प. शाळा खुटल
[340]जि. प. केंद्रीय शाळा सोमटे
[341]जि. प. शाळा घाटलपाडा
[342]जि. प. शाळा गुरवपाडा
[343]जि. प. शाळा पाटीलपाडा वाडा खडकोना
[344]जि. प. शाळा शांवपाडा
[345]जि. प. शाळा गारगोण
[346]जि. प. शाळा सुकापाडा
[347]जि. प. शाळा हनुमाननगर
[348]जि. प. शाळा काटकरपाडा
[349]जि. प. शाळा धनानीनगर मराठी
[350]जि. प. शाळा धनानीनगर हिन्दी
[351]जि. प. शाळा खाणीवडे
[352]जि. प. शाळा चाकरपाडा
[353]जि. प. शाळा धामटणेपाडा
[354]जि. प. शाळा मुंडवली
[355]जि. प. शाळा नेवाले पाटीलपाडा
[356]जि. प. शाळा नेवाले भैय्यापाडा
[357]जि. प. शाळा राणीशिगाव
[358]जि. प. शाळा शिगाव
[359]जि. प. शाळा पाटीलपाडा
[360]जि. प. शाळा तांडेलपाडा शिगाव
[361]जि. प. शाळा सुमडीपाडा
[362]जि. प. शाळा नाईकपाडा
[363]जि. प. शाळा बोंगेपाडा/गरवापाडा
[364]जि. प. शाळा आंबटपाडा
[365]जि. प. शाळा कुरगाव
[366]जि. प. शाळा परणाळी
[367]जि. प. शाळा मराठी पास्थळ
[368]जि. प. शाळा टॅप्स कॉलनी
[369]जि. प. शाळा सालगाव
[370]जि. प. शाळा सालवड
[371]जि. प. शाळा शिवाजीनगर
[372]जि. प. शाळा वावे
[373]जि. प. शाळा दहिसर तर्फे तारपूर
[374]जि. प. शाळा जांभळेपाडा
[375]जि. प. शाळा जांभले भेंडवड
[376]जि. प. शाळा घिवली
[377]जि. प. शाळा कांबोडे
[378]जि. प. शाळा कुडण
[379]जि. प. शाळा पाटीलपाडा
[380]जि. प. शाळा तारपूर नं-१
[381]जि. प. शाळा आंबेडकरनगर
[382]जि. प.प्रा. गुजराथी नं-२ शाळा तारापूर
[383]जि. प. उर्दू शाळा तारापूर
[384]जि. प. शाळा चिखलपाडा
[385]जि. प. शाळा जलसार
[386]जि. प. शाळा किरईपाडा
[387]जि. प. शाळा दारशेतपाडा
[388]जि. प. केंद्रीय शाळा टेंभीखोडावे
[389]जि. प. शाळा खोडावेपाडा
[390]जि. प. शाळा विराथन बुद्रुक
[391]जि. प. शाळा विराथन खुर्द
[392]जि. प. शाळा विठ्ठलवाडी
[393]जि. प. शाळा देवखोप
[394]जि. प. शाळा तांडेलपाडा
[395]जि. प. शाळा आबाचापाडा
[396]जि. प. शाळा नंडोरे
[397]जि. प. शाळा बसवतपाडा
[398]जि. प. शाळा नवापाडा नंडोरे
[399]जि. प. शाळा शेलवली
[400]जि. प. शाळा शेलवली पुनर्वसन
[401]जि. प. शाळा दस्तुरीपाडा
[402]जि. प. शाळा टेंभोडे
[403]जि. प. शाळा आगवण
[404]जि. प. शाळा बिरवाडी
[405]जि. प. शाळा कल्लाळे
[406]जि. प. शाळा पवारपाडा
[407]जि.प. शाळा कोळगाव
[408]जि.प. शाळा विकासपाडा
[409]जि. प. शाळा पडघे
[410]जि. प. शाळा पडघे कोळीपाडा
[411]जि. प. शाळा कलमपेढी
[412]जि. प. शाळा वाकोरेपाडा पडघे
[413]जि. प. शाळा पंचाळी
[414]जि. प. शाळा जांभूपाडा
[415]जि. प. केंद्रीय शाळा उमरोळी
[416]जि. प. शाळा सरपाडा
[417]जि. प. शाळा देलवाडी
[418]जि. प. शाळा दांडी
[419]जि. प. शाळा पोफरण
[420]जि. प. शाळा उच्छेली
[421]जि. प. शाळा उनभाट
[422]जि. प. शाळा वेंगणी डावरपाडा
[423]जि. प. शाळा गोवाडे
[424]जि. प. शाळा भोईरपाडा